Tilbage AccSoft siden Siden oprettet 12/6/99.
Medarbejdere

Her indtastes og ændres hoved dataerne i databasen om den enkelte medarbejder. Det er dataer som f.eks. navn, adresse, telefonnumre osv..

Knapper på medarbejder-skærm:

De knapper der ligger rundt om indtastningsfelterne bruges til at navigere og udvælge data.

bruges til hurtigt at finde en medarbejders data. Indtast navnet i komboboksen, eller find den i listen ved at trykke på pilen.

Ved at trykke på 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 eller 9, vises kun de medarbejdere der hører under den pågældende skovpart. Her kan du ikke bruge "Hurtig find et navn". Trykkes på Alle vises alle distriktets medarbejdere.

Forrige og Næste viser den forrige henholdsvis den næste medarbejder.

Find starter Access' standard søgefunktion på den åbne skærm.

Tilføj medarb. gør skærmen klar til indtastning af en ny medarbejder.

Slet medarb. fjerner en medarbejder fra basen.

Bemærk at hvis der et andet sted i basen refereres til medarbejderen, kan denne ikke slettes, før henvisningerne også er slettet (f.eks. udvalg,kurser o.lgn.).

Luk returnerer til Hovedmenu.

Hvad der kan indtastes

Når det er første gang, at basen bruges, er alle felter blanke. Markøren står altid i det første felt, "Hurtig find et navn" og venter på en indtastning. Tryk TAB eller NyLinie for at komme ned til første felt der skal indtastes: Løngruppe.

Arbejdsnummer og sted's gruppe:

Løngruppe: Her vælges hvilken løngruppe medarbejderen tilhører. Andre bruges f.eks. til maskiner og bygninger. Feltet bruges til at filtrere udskrifter af lister og etiketter.

Arbnr: Her indtastes arbejdsnummer. Det skal bestå af 4 cifre, og de skal begynde med dit distriktsnummer. Er der ingen arbejdsnummer på medarbejderen, trykkes der bare vidre til næste felt.

CPRnr.: CPR-nummer indtastes med 10 cifre. Feltet sætter selv stregen (-) det rigtige sted. Når feltet forlades, kontrolleres cprnr med en modus 11 test. Feltet er ikke nødvendigt. Ønskes kun fødselsdato indtastet, tastes de sidste fire cifre blot ind som 0000.

Skovpart: Dette felt er nødvendigt og kan ikke forlades, før der er tastet noget ind.
Med Kombopil findes Skovparten for medarbejderen.
Findes arbejdsstedet ikke, spørges der om det skal tilføjes til listen.
Er der trykket på Kombopil, kan man istedet for at søge efter arbejdssted, blot begynde at skrive navnet. I feltet vises det første navn der stemmer overens med det der skives.

Nr: Dette felt opdateres af sig selv, afhængig af hvad der står i Skovpart. Det er ikke muligt at ændre direkte i feltet.

Ansættelsesdato: Her kan angives ansættelsesdato og fratrædelsesdato. Ved indtastning og ændring skal der anvendes 4 cifre i årstallet.

Navn og Adresse'gruppe

Titel: Titlen vælges med Kombopil, på samme måde som Skovpart. Er titlen ikke i listen, spørges der om den skal tilføjes.
Skal der indtastes maskiner eller bygninger ( som f.eks. Distriktskontoret), vælges 'Andet' som titel.

Fornavn: Fornavnet indtastes. Dette felt bruges til Radio og Mobillisten. Er det maskiner eller bygninger der indtastes er det her navnet skal stå (f.eks. Distriktskontoret)

Mellemnavn: Mellemnavne indtastes.

Efternavn: Efternavn indtastes.

Skovhus: Her markeres med mus/mellemrums-tast om medarbejderen bor i et af skovens huse. Bruges bl.a. når der skal udskrives etiketter til de der bor i skovens huse. Er feltet afkydset fremkommer et felt til indtastning af navnet på det hus medarbejderen bor i. Findes husnavnet ikke i listen, spørges der om det skal tilføjes.

Gade: Gade navn indtastes.

Husnr: Husnummer, etage o.lign. indtastes.

Lokalitet: Her indtastes eventuelt landsbynavn eller bydel.

Postnr.: Postnummer indtastes med 4 cifre. Feltet skal indtastes, da det bruges til at finde byen der hører til postnummeret. Indtastes der et postnummer systemet ikke kender, spørges der om det skal tilføjes.

By: Dette felt opdateres af systemet afhængig af, hvad der er indtastet i Postnr.

Telefon numre

Telefonnumrene indtastes og skal være 8 cifre.


Privattlf.nr. og mobiltlf.nr. bruges i adresselisten
Er privat og arbejdstelefon det samme, skal det indtastes begge steder.

Lokalnummer er et nummer på max 4 cifre.

 

E-Mail er til indtastning af medarbejders e-mail-adresse.

 

Radio

Medarbejderens Radio-type vælges. Har medarbejderen ingen radio, beholdes forvalget Ingen blot. (Findes typen ikke i listen, skal den indtastes under Radiotyper).

Har medarbejderen en radio, gøres der plads til at indtaste nummeret.


Udvalg

Her kan det skrives hvilke udvalg medarbejderen er medlem af.
Er udvalget ikke i listen, spørges om det skal tilføjes.

Der kan udskrives etiketter til medarbejdere fra de forskellige udvalg.

For at forlade Udvalgs-boksen ved hjælp af tastaturet, skal nu vælge Næste (ALT+N)