Tilbage til Handke | Handke's jubilæums-mappe

Fiskermester Handke

 

Rudolf Handke er den fiskemester der har været i tjeneste længst tid på Gråsten. Den 1. April 1937 havde han 40 års jubilæum som fiskemester. Handke fik overrakt et flot slebet ølglas med data, initialer og et tin-låg, til minde om dagen, samt en fin mappe med lykønskninger fra Statsskovdistriktetes funktionærer (skovrider, skovfogeder og skovkasserer)

I aviserne op til og omkring dagen var der flere notitser om jubilæet, de er alle samlet i en mappe som Handke har fået bagefter. Hvad der blev skrevet kan du læse herunder, artiklerne fortæller en del om Handkes liv og arbejde. Det har ikke været muligt at finde billeder fra selve jubilæet, så billederne på denne side er fra et familie-album.

 


Fra Flensborg Avis 2. April 1937, Graasten:

40 Aars Jubilæum
Fiskemester Rudolf Handke

I Gaar, den 1. April, kunde Fiskemester Rudolf Handke, Graasten, fejre sit 40 Aaars Jubilæum som Fiskemester ved Graasten Slot og Gods, idet han 1. April 1897 tiltraadte sin Stilling som Fiskemester hos Hertug Ernst Gynther. I 1920 havde Handke Valget mellem at følge med sit gamle Herskab til Primkenau i Slesien, hvor han havde lært sit Haandværk, eller forblive her og gaa i den danske Stats Tjeneste. Handke valgte at blive og har sikkert ikke senere fortrudt Valget.

Handke indtager en enestaaende Stilling, idet han er Statens eneste Fiskemester; ingen andre steder i Landet driver Staten Ferskvandsfiskeri eller Avl af Ferskvandsfisk. Handke er en Mester i sit Fag, han kender sin Metier til Bunds, og han er af den rigtige gamle Skole, flittig og paapasselig, og hvor han har Ansvaret, taales ingen Slinger i Valsen. I bedre Hænder kunde Fiskeriet her ved Søerne derfor sikkert ikke komme.

Egentlig er det utroligt, hvad han kan overkomme; foruden Søerne ved Slottet, Dammene ved Humlebjerg og Fiskebæk, har han Dambrug ved Sønderhav at røgte; dertil kommer Fangst af ynglende ørred ved Blaakrog, ja, selv Miang Sø paa Als hører under Handkes Dornæne, men det hele klares og intet gaar >i Fisk< (- undskyld! -) for ham.

For ret at lære ham at kende, skal man se ham ved Arbejdet med fuld Damp oppe, enten det saa gælder de store Karper, der begynder at lege og derfor skaI indfanges og sættes i >Barselstue<, eller det gælder langvarige og heftige Regnskyl, der sætter hele Bestanden paa Spil, ved
Handke med stor moderkarpe.
at Dammene gaar over deres Bredder, saaledes at Fiskene kan tage deres Frihed, ved saadanne Lejligheder faar man et levende Indtryk af et energisk og paapasseligt Menneske, der sætter Pligt og Ansvar frem for alt.

Mere fornøjelig Fortæller end Handke skal man lede længe om; det er en Nydelse og en Fornøjelse, naar man kan faa fat paa ham i Fritiden ved en stille Aftenpibe ved det idylliske Øhus og faa >sat ham i Gang<; saa oprulles den ene Scene. mere fornøjelig end den anden fra et langt Liv i den frie Natur som Jæger og Fisker, og lige saa sikker som han er som Skytte, lige saa sikker er han til at tage de Mennesker, som han har mødt her i Livet >paa Kornet< i sine Fortællinger.

Nu har Slottet faaet et nyt Herskab, og dermed er ogsaa en ny Tid indledet for Fiskemesteren; Tiden indtil 1920 og Tiden nu har faaet visse Lighedspunkter, men ogsaa kun visse; paa mange Maader er Forskellen himmelvid, og det skal ikke være nogen Hemmelighed, at Fiskemesteren synes bedst om Nutiden i Sammenligning med Fortiden. Kronprinseparret har vist Handkes Gerning stor Interesse lige fra Begyndelsen af Opholdet hernede; i den første Sommer foretog Herskaberne mange aftenlige Ture paa Krebsefangst under Hankes Førerskab, Og der er ingen Tvivl om, at Kronprinseparret vanskeligt faar kyndigere og loyalere Vejleder end Handke til disse Ture.

Handkes Vugge stod i Slesien, og her tilbragte han Drenge og Ungdomsaarene; hans Manddomsgerning faldt her i Nordslesvig, og heri ligger vel en Del af Aarsagen til, at han foretrak at blive, da hans gamle Herskab rejste mod Syd i 192O. - I Politik har han aldrig taget den ringeste Del siden l920; hans Standpunkt over for den Stat, i hvis Brød han er, er loyalt og korrekt til den yderste Konsekvens.

En gammel Nabo.


Fra Jydske Tidende Kolding, 28. marts 1937:

40 Aar som Fiskemester under
Graasten Slot
.

Den 1. April kan en af Graastens Borgere, Fiskemester Handke, fejre sit 40 Aars Jubilæum som Fiskemester under Graasten Slot.
Handke er født i Lauternbach i Slesien. Sin Læretid tilbragte han paa det hertugelige Gods Primkenau, og efter at have arbejdet i Sachsen og Brandenburg kom han den 1. April 1897 til Graasten som Fiskemester ved daværende Hertug Ernst Günther. Da den danske Stat ved Genforeningen I 1920 overtog Slottet efter Enkehertuginde Günther, blev der tilbudt ham en Plads i Tyskland, men Handke havde indlevet sig i Forholdene her i Graasten, hvorfor han som den eneste af de hertugelige Funktionærer foretrak at gaa over i den danske Stats Tjeneste og der fortsætte sit Arbejde som Fiskemester, en Stilling, han har beklædt med stor Dygtighed.
Under Kronprinseparrets Ophold paa Graasten Slot sidste Sommer var Handke altid Fører, naar de høje Herskaber foretog Fisketure i Graastens Omegn, og under sin lange Tjeneste i Graasten har han forstaaet at gøre sig meget afholdt, hvilket sikkert vil give sig Udtryk paa Jubilæumsdagen den 1. April.

Fra Hejmdal, Aabenraa 23. marts 1937:

40-Aars Jubilæum

Fiskemester Handke kan den 1' April se tilbage paa 40 Aars Tjeneste som Fiskemester ved Graasten Slot, først ved Hertug Ernst Gynther og siden ved den danske Stat. Handke er født i Lauterbach i Slesien og lærte paa det hertugelige Gods Primkenau. Senere har han arbejdet i Saksen og i Brandenburg og kom herfra den 1. April 1897 til Graasten. Efter Genforeningen blev der tilbudt ham en Plads i Tyskland, men han foretrak at blive her, og som den eneste af de hertugelige Funktionærer gik han over i den danske Stats Tjeneste og fortsatte som Fiskemester.

U-navngiven avis-notits uden dato:

4O Aars Jubilæum.

1. April kan Fiskemester Handke Fejre 40 Aars Jubilæum som Fiskemester ved Graasten Skovdistrikt.
Handke er født i Schlsien og kom som ung Mand her til Graasten som Fiskermester hos Hertugen og gik ved Genforeningen over i dansk Statstjeneste. Han har ved sit venlige Væsen formaaet at skaffe sig mange Venner, der sikkert vil sende ham en Hilsen paa Torsdag

Vi gratu1erer!


Fra Hejmdal, Aabenraa 1. april 1937:

Jubilaren hyldes.

Gamle Fiskemester Handcke er i Dag paa 40 Aars Dagen for sin Ankomst til Graasten som Fiskemester Genstand for stor Hyldest. Fra Skovvæsenets Personale, fra Jægerkammerater og først og fremmest fra de mange Venner i Byen indløb Blomsterhilsener og telegrammer, og mange mødte personligt for at ønske Lykke til. Blandt de første Gratulanter var Købmand Biehl, som i Dag ogsaa fejre Jubilæum, idet det er 25 Aar siden han kom til Graasten